Committee

Organizing Committee


Honorary Advisors:K S Sivananthan,Keith Dip Kei Luk

Honorary Chairmen:Gui-Xing Qiu,Ying-Ze Zhang,Yan Wang,Yong Qiu,Wen Yuan

Chairman:Jian-Gang Shi

Co-Chairmen:Zhao-Min Zheng,Zhuo-Jing Luo,Yat Wa Wong

Director of Scientific Program:Bang-Ping Qian

Co-Directors of Scientific Program:Yong-Hai,Jian-Xiong Shen,Qiang- Qi,Jason Pui Yin Cheung

General Secretaries:Xu-Hua Lu,Bei-Er Luo

Chinese spine society of medicine education

Chairman, Organizing Committee: Jian-Gang Shi,MD,PHD | Business Registration No.: 114-82-69639
Address: 2727 Binjiang Avenue, Pudong New Area, Shanghai
E-mail: apss2020@hotmail.com
Copright © APSS2020 All rights reserved.